Etiske retningslinjer

Sikre verdighet og menneskeverd

Våre etiske retningslinjer skal sikre deltagernes og kollegaers verdighet og beskytte den enkeltes integritet og menneskeverd. Våre etiske retningslinjer hviler på våre grunnleggende verdier; tillit, likeverd, respekt og lojalitet.

Integritet og omdømme

Alle ansatte i Meskano er bevisst på at deres oppførsel i det daglige danner grunnlaget for deltagernes og samarbeidspartnernes tillit og holdning til Meskano sin virksomhet. Alle ansatte vil derfor i sitt virke framstå som gode eksempler.

Generelt

 • Alle ansatte og tiltaksdeltagere i Meskano opptrer i all sin virksomhet med redelighet, ærlighet og åpenhet
 • Alle ansatte og tiltaksdeltagere i Meskano behandler andre deltagere, kollegaer, samarbeidspartnere og andre de kommer i kontakt med gjennom arbeid med høflighet og respekt
 • Alle ansatte og tiltaksdeltagere bevarer taushet om alle personlige opplysninger de får kjennskap til gjennom arbeidet i Meskano. Opplysninger om enkeltpersoner kan deles med nærmeste leder eller kollega dersom det er formålstjenlig for personen og saken
 • Alle ansatte og tiltaksdeltagere i Meskano arbeider for et inkluderende arbeidsmiljø der likeverd og gjensidig respekt preger vår adferd
 • Alle ansatte og tiltaksdeltagere i Meskano har rett til å fremsette en klage, og Meskano vil søke å løse klagesaken på riktig nivå og på en rettferdig måte

Forretningsetikk

 • Alle økonomiske transaksjoner i Meskano skal tåle dagens lys. Meskano aksepterer ikke urettmessige tiltak for å hindre konkurranse, bestikkelser eller forsøk på korrupsjon
 • Alle ansatte i Meskano avstår fra å gi eller motta gaver eller andre goder dersom dette kan påvirke vår eller våre forbindelser sin integritet og uavhengighet. Ingen ansatte mottar gaver som overstiger verdi på 500 kr
 • Alle kundearrangementer i Meskano skal alltid ha et forretningsmessig formål. Arrangementene skal være nøkterne i verdi og omfang. Ansatte i Meskano legger samme regler til grunn for deltakelse ved tilsvarende arrangement hos andre

Særlig for ordinært ansatte

 • Alle ordinært ansatte utviser respekt for deltagernes personlige integritet og avstår fra enhver handling eller uttalelse som kan oppfattes som krenkende overfor hans/hennes verdighet
 • Alle ordinært ansatte arbeider systematisk med holdninger og språkbruk som ivaretar deltagernes krav på respekt og personlige integritet, og inntar et reflektert forhold til kjønn, etnisk tilhørighet, livssyn, seksuell legning, livssituasjon o.l.
 • Alle ordnært ansatte bemerker ikke eller opptrer på måter som kan virke krenkende eller seksuelt utfordrende for deltagere
 • Alle ordinært ansatte er åpne for reaksjoner fra deltagere som påpeker urettferdighet, usakligheter, uheldig språkbruk eller utilbørlig atferd, og legger vekt på å rette opp det som måtte være uheldig
 • Alle ordinært ansatte er bevisst asymmetrien som eksisterer i forholdet ordinært ansatt/deltaker. Faglig kunnskap og autoritet utnyttes ikke til å vinne personlige fordeler på bekostning av andre eller til å krenke eller undertrykke andre
 • Alle ordinært ansatte sørger for å holde en profesjonell relasjon til deltagerne og er bevisst på at de har et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter kandidaten i en sårbar situasjon. Doble relasjoner i ansatt-/deltakerforholdet skal ikke forekomme

 

Miljø og omgivelser

 • Meskano unngår bruk av materialer og metoder med miljømessig risiko der det er andre alternativer tilgjengelige
 • Meskano kildesorterer alt avfall og bidrar til resirkulering der det er mulig
 • Meskano ønsker å samarbeide med virksomheter som tar godt vare på miljø og mennesker