Avklaring

Avklaring innebærer systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelt ytterligere behov for bistand.

For hvem?
Avklaring er et individuelt tiltak for personer som trenger å kartlegge/avklare sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Avklaringen skjer internt hos Meskano som tiltaksarrangør eller på en ordinær arbeidsplass. Tiltaket er åpent både for personer som har et arbeidsforhold og de som er uten arbeidsforhold.
Hvorfor søkes avklaring?
Avklaring skal gi den enkelte deltaker innsikt i egne muligheter til å komme i, og/eller beholde arbeid. Sammen med deltaker utarbeides en konkret tiltaksplan som sier noe om den enkeltes mål, samt evt. behov for videre aktiviteter/tiltak.
Varighet

Avklaring har som hovedregel en varighet på inntil 4 uker, med mulighet for forlengelse ytterligere 8 uker.

Hvordan bli deltaker?
Det lokale NAV-kontoret er bestiller og innsøkende instans.

Innhold i tiltaket

Individuelt behov bestemmer innholdet i tiltaket. Behovene nedfelles i en tiltaksplan.

Det foretas en grundig avklaring av tiltaksdeltakers ressurser i forhold til:

 • Kartlegging av yrkeshistorikk, verdier, interesser og evner
 • Ferdigheter og ressurser sosialt, arbeidsmessig og i forhold til skolegang
 • Les, skrive- og regneferdigheter
 • Interesser
 • Motivasjon
 • Konsentrasjon og hukommelse
 • Rusmisbruk
 • Datakunnskaper og jobbsøking
 • Helsemessige forutsetninger, herunder arbeidstempo, utholdenhet, motoriske ferdigheter med mer
 • Samarbeidsevne

Der det er hensiktsmessig gjennomføres det en arbeids-utprøving internt eller eksternt utifra deltakers ønsker og behov.

Det oppnevnes en veileder ved oppstart i tiltaket som følger deltaker tett i hele forløpet. Våre veiledere har bred kompetanse blant annet innenfor:

 • Veiledning/coaching
 • Ergoterapi
 • Psykisk helsearbeid/rusproblematikk
 • Økonomisk rådgivning
 • Stressmestring
 • Karriereveiledning
 • Kommunikasjon
 • Jobbsøking
 • Motivasjon