Meskano AS er en arbeidsmarkedsbedrift som eies av kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal, med Tynset kommune som største eier. Bedriften har som formål å motivere, kartlegge, kvalifisere og formidle arbeidssøkere til ordinært arbeidsliv eller egenfinansiert utdanning. I tillegg skal bedriften drive tilrettelagte arbeidsplasser for personer som er innvilget uførepensjon.

Meskano er den største arrangøren av arbeidsmarkedstiltak i Fjellregionen. Bedriften har om lag 70 personer som er i gang med ulike tiltak i regi av Meskano AS. Arbeidsutprøving foregår både innenfor egen virksomhet og i andre bedrifter.  35 varig tilrettelagte arbeidsplasser drives i egen regi
Vikariat som veileder
En av våre veiledere i avdelingen for Arbeid og inkludering er i prosess med tanke på å søke permisjon i ett år gjeldende fra 1. mars 2018. Søknaden vil i så fall bli innvilget. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse dersom permisjonssøknaden blir aktuell, lyser vi ut vikariat som veileder i 100% stilling fra 1. mars 2018 til 1. mars 2019. Vikariatet blir således aktuelt under forutsetning av at permisjon blir innvilget (første halvdel av januar 2018).
Hovedoppgaver
Fullt oppfølgings og veiledningsansvar for enkeltdeltakere i tiltakene Avklaring og Arbeidsforberedende trening, samt rapportering til    NAV
Samarbeide med andre veiledere, arbeidsledere, arbeidsgivere, NAV og andre institusjoner om attføringsarbeidet knyttet til den enkelte deltaker, både hva angår innhold, progresjon og forløp.
Kvalifikasjoner.
Vi søker etter personer med minimum 3-årig høgskoleutdanning innen helsefag og/ eller sosial- og pedagogiske fag. Det er ønskelig at søkerne har veiledningskompetanse.
Personlige egenskaper som selvstendighet, empati, evne til å motivere og engasjere og gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter vektlegges.

Meskano AS tilbyr konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning og en attraktiv stilling i en spennende bransje med klare ambisjoner om vekst og utvikling

Søknadsfrist
Søknadsfrist settes til 15. januar 2018
Spørsmål om stillingen rettes til Marit Hulbækmo på telefon 40037906 eller e-post: marit@meskano.no eller
til daglig leder Odd Uglem på telefon 40037905 eller epost: odd@meskano.no
Søknad med kortfattet CV sendes på epost til daglig leder eller pr. post til Meskano AS, Tomtegata 2, 2500 Tynset