AFT – Arbeidsforberedende trening

 

Hva er AFT?

Arbeidsforberedende trening er et arbeidsrettet tiltak for personer som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi har for tiden ledig kapasitet.

 

For hvem?

Arbeidsforberedende trening retter seg mot personer som har behov for å prøve ut sin arbeidsevne i en arbeidsmarkedsbedrift gjennom tilrettelagt arbeidstrening og tett oppfølging. Deltakere i dette tiltaket har ofte behov for lengre tid i avklaringssituasjonen både med hensyn til tilvenning, sosialisering, etablering av mestringsarenaer og avklaring av yrkesvalg. Deltakeren skal som aktør gis mulighet til å styre egen attføringsprosess på bakgrunn av en tiltaksplan frem imot egne valgte mål.

 

Varighet

Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Som deltaker på dette tiltaket, er man ikke ansatt hos tiltaksarrangøren.

Hvordan bli deltaker?
Det lokale NAV-kontoret er bestiller og innsøkende instans. Se også Nav sine sider

 

Innhold i tiltaket

Individuelt behov bestemmer innholdet i tiltaket.
Behovene nedfelles i en tiltaksplan.

Det foretas en grundig kartlegging av tiltaksdeltakers ressurser i forhold til:

 • Kartlegging av biografiske data, yrkeshistorikk, verdier, interesser og evner
 • Ferdigheter og ressurser sosialt, arbeidsmessig og i forhold til skolegang
 • Les, skrive- og regneferdigheter
 • Interesser
 • Motivasjon
 • Konsentrasjon og hukommelse
 • Rusmisbruk
 • Datakunnskaper og jobbsøking
 • Helsemessige forutsetninger, herunder arbeidstempo, utholdenhet, motoriske ferdigheter med mer
 • Samarbeidsevne

Det oppnevnes en veileder i oppstarten av tiltaket som følger deltaker tett i hele løpet. Det gjennomføres jevnlige veiledningssamtaler med fokus på:

 • veiledning om arbeidsmarked, utdannings og kvalifiseringsmuligheter
 • kunnskap om arbeidslivets spilleregler
 • motivasjon, selvtillit og mestring
 • personlig økonomi, gjennom konseptet SmartTM
 • livsstil, kosthold og mosjon
 • bevegelse og arbeid, hvordan forebygge belastningsskader
 • fysisk trening

Arbeidsutprøving kan gjennomføres både i internt i Meskano eller i en ekstern bedrift i den bransjen/yrket deltaker ønsker/anbefales.

Det blir avholdt jevnlige evalueringsmøter med NAV og andre aktuelle samarbeidspartnere